Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”

Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

KişiselVeri:Kimliğibelirliveyabelirlenebilirgerçekkişiyeilişkinhertürlübilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde ResmiGazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu’nu,

Joker Ofis: Argefon Bilişim ve Telekomünikasyon A.Ş.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, müşteri, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, kiracı, kiraya veren,program  ortağı ve/veya iş ortağı, çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen JOKER OFİS tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde JOKER OFİS’in aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

 • Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;
 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması
 • Sekreterlik ve Resepsiyon faaliyetlerinin takibi
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması
 • Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir.
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.
 • Şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, JOKER OFİS’in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, Joker Ofis yöneticileri/çalışanları, bina yönetimi/güvenlik birimi, Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, bankalarla, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, JOKER OFİS  tarafından

 • Joker Ofis Sanal Ofis, Hazır Ofis Başvuru Formları
 • Joker Ofis Web Siteleri İletişimFormları
 • Joker Ofis Web Siteleri E-Bülten KayıtFormları
 • Telefon ile ve sosyal medyadan yapılan teklif Formları
 • İş BaşvuruFormları
 • Kira Sözleşmeleri gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Joker OFİS’in faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğiniöğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talepetme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme,
 2. maddedeöngörülenşartlarçerçevesindekişiselverilerinsilinmesiniveyayok edilmesiniisteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişilerin bildirilmesini isteme
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili JOKER OFİNE’ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

 

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Argefon Bilişim ve Telekomünikasyon A.Ş. (JOKER OFİS) Ali Nihat Tarlan Cad. Süleyman Başkan İş Merkezi, No:84/12, Kat:8, 34752, İçerenköy, Ataşehir, İstanbul adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

1.2. JOKER OFİS
Şirket Unvanı Argefon Bilişim ve Telekomünikasyon A.Ş.
Adres Ali Nihat Tarlan Cad. Süleyman Başkan İş Merkezi, No:84/12, Kat:8, 34752, İçerenköy, Ataşehir, İstanbul
Web Adresi www.jokerofis.com
Eposta Adresi info@jokerofis.com
Telefon 850 724 00 40
Faks 850 724 00 35

 

Ara

Mayıs 2021

 • P
 • S
 • Ç
 • P
 • C
 • C
 • P
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Haziran 2021

 • P
 • S
 • Ç
 • P
 • C
 • C
 • P
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 People
0 Children
Pets
Size
Price

Compare listings

Compare
TEKLİF AL

Teklif formunu göndererek; Aydınlatma Beyanı'nı ve
Açık Rıza Onayı'nı kabul etmiş sayılırsınız.

WhatsApp chat